1/Gui 

Thêm các control như button,text,label,listview,combobox...
cách dùng :

vd: thêm 1 label
Gui, Add, Text, x10 y10 vtex, this is text
trong đó:  x10, y10 là vị trí hiển thị của control

vd2: thêm 1 button
Gui, Add, Button, x20 y50 w50 h20,button
w50  là chiều rộng 50, h20 là chiều cao 20.

Gán sự kiện cho control. 

mỗi sự kiện là 1 function

vd3: gắn sự kiện cho button
Gui, Add, Button, x20 y50 w50 h20 gClicKbt,button
trong đó gClicKbt (g + tên hàm). nếu có set sự kiện cho button nhưng trong code lại không có hàm thì sẽ bị báo lỗi

2/Tạo Hàm & Sự kiện  

2.0/Set hottkey vd  nhấn phím 1 tự click màn hình :

1::ClickManhINH  //gọi đến hàm click ClickManhINH

ClickManhINH:
    Controlclick,
return 

2.1/ Tạo biến

biena := 1   //number
 
bienb := "hello"  //string
 
bienc := Clickbt(1,2)  //tạo biến gán đến hàm
 
GuiControlGet, ToadoX //laay gia tri input
GuiControlGet, Toadoy 
GuiControlGet, Timer 

2.1/gọi biến,hàm

MsgBox % biena  // Xuất ra thông báo đế biena vừa khởi tạo
 
MsgBox % Clickbt(1,2)  //Xuất ra thông báo đến hàm Clickbt
vd: cách 1
ClicKbt:
    Msgbox Hello
    return
chú thích:
tên hàm kết thúc bằng dấu :
và return
cách 2: hàm có tham số
ClicKbt(x){
     Msgbox %x
}
- - 0 bình luận

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé